Kế hoạch BDTX 2013-2014 - Cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Long
Ngày gửi: 21h:32' 11-03-2013
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 334
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GDĐT HÒA THÀNH
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHòa Thành, ngày 01 tháng 03 năm 2013

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên trung học cơ sở - Năm học 2013-2014

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Công văn số …/ PGDĐT  ngày …/…/2013 của Phòng GD-ĐT Hòa Thành về việc Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên năm học 2013-2014;
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Họ và tên: Quách Hoàng Long
Sinh năm: 1966
Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh tại trường THCS Lý Tự Trọng
III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT và phòng GDĐT bồi dưỡng: (thực hiện kế hoạch của ngành – 60 tiết)
Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết bao gồm các mô đun sau: 17, 19, 22, 25, 26, 27


Thời gian


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học tập trung (tiết)


LT
TH


THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

10


2

3
THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
10
2
3


THCS
22
Sử dụng một số phần mềm dạy học
1. Một số phần mềm dạy học chung và phần mềm dạy học theo môn học
2. Sử dụng hiệu quả một số phần mềm dạy học

Sử dụng được một số phần mềm dạy học
10
2
3


THCS
25
Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS
1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
3. Thực hiện viết SKKN

Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.
10
2
3


THCS
26
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
3. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
10
2
3


THCS
27

Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
1. Tầm quan trọng của hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng
2. Phương pháp và kĩ